Strobe Talbott

See Transcript

Thursday 04/22/1999

Deputy Secretary of State Strobe Talbott talks about the U.S. presence in Serbia.