Nancy Kassebaum

3 Appearances
Former Senator, (R) Kansas