Neil Simon

See Transcript

Friday 11/29/1996

Playwright Neil Simon on his memoir, "Rewrites."